ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κλίμακες Φορολογίας . Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος Ετων 2000 και μετά – προοδευτικά

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος χρήσης 2009
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
18.000 25 4.500 30.000 4.500
45.000 35 15.750 75.000 20.250
Ανω των 75.000 40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225
18.000 25 4.500 30.000 4.725
45.000 35 15.750 75.000 20.475
Ανω των 75.000 40
Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος χρήσης 2008
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
18.000 27 4.860 30.000 4.860
45.000 37 16.650 75.000 21.510
Ανω των 75.000 40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225
18.000 27 4.860 30.000 5.085
45.000 37 16.650 75.000 21.735
Ανω των 75.000 40
Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 καθορίζεται σε 25%

ΟΕ-ΕΕ – Κοινωνίες .Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 (1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε 20% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004)

Κοινοπραξίες 25%

Για όλες τις ημεδαπές Α.Ε. ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2008 καθορίζεται σε 25% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004)

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος χρήσης 2007
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
18.000 29 5.220 30.000 5.220
45.000 39 17.550 75.000 22.770
Ανω των 75.000 40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10.500 0 0 10.500 0
1.500 15 225 12.000 225
18.000 29 5.220 30.000 5.445
45.000 39 17.550 75.000 22.995
Ανω των 75.000 40
3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

-Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
-Κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
-Κατά δέκα χιλιάδες (10000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.

Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.
Συνεπώς, το αφορολόγητο όριο του πρώτου κλιμακίου της ανωτέρω (α) κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής:

-Σε Δεκατρείς χιλ. (13000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
-Σε Δεκατέσσερις χιλ. (14000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
-Σε Είκοσι δύο χιλ. (22000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
-Σε Είκοσι τρεις χιλ. (23000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν.
-Σε Είκοσι τέσσερις χιλ.(24000)ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει πέντε τέκνα που τον βαρύνουν κτλ.

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 καθορίζεται σε 25%

ΟΕ-ΕΕ – Κοινωνίες .Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 (1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε 20% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004)

Κοινοπραξίες 25%

Για όλες τις ημεδαπές Α.Ε. ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 καθορίζεται σε 25% (Αρθρο 3 Νόμου 3296/2004)

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2006
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
11.000 0 0 11.000 0
2.000 15 300 13.000 300
10.000 30 3.000 23.000 3.300
Υπερβάλλον 40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
9.500 0 0 9.500 0
3.500 15 525 13.000 525
10.000 30 3.000 23.000 3.525
Υπερβάλλον 40
3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2005
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
11.000 0 0 11.000 0
2.000 15 300 13.000 300
10.000 30 3.000 23.000 3.300
Υπερβάλλον 40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
9.500 0 0 9.500 0
3.500 15 525 13.000 525
10.000 30 3.000 23.000 3.525
Υπερβάλλον 40
3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2003-4
α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
10.000 0 0 10.000 0
3.400 15 510 13.400 510
10.000 30 3.000 23.400 3.510
Υπερβάλλον 40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
(ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
8.400 0 0 8.400 0
5.000 15 750 13.400 750
10.000 30 3.000 23.400 3.750
Υπερβάλλον 40
3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά χίλια (1000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει. Κατά δύο χιλιάδες (2000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν. Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν. Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν, π.χ. είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ για τα τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν, είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ για τα πέντε τέκνα κ.τ.λ. Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου.

Κλίμακα ΦΜΥ για εισοδήματα του 2002
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
7.400 0 0 7.400 0
1.000 5 50 8.400 50
5.000 15 750 13.400 800
10.000 30 3.000 23.400 3800
Υπερβάλλον 40
(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
8.400 0 0 8.400 0
5.000 15 750 13.400 750
10.000 30 3000 23.400 3750
Υπερβάλλον 40
4.Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάσητην πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενοπου τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:

-Ενενήντα(90) ευρώ όταν έχει ένα (1) τέκνο που τονβαρύνει.
-Εκατόνπέντε (105) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχειδύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
-Διακόσιαπέντε (205) ευρώ για κάθε τέκνο του, όταν έχειτρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
-Διακόσιασαράντα (240) ευρώ για κάθε τέκνο του, ότανέχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.

Όσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουντο φορολογούμενο τόσο αυξάνει κατά τριάντα(30) ευρώ και το ποσό που μειώνει το φόρο καιτο οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού τωντέκνων.

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2001
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
2.400.000 0 0 2.400.000
446.000 5 22.300 2.846.000 22.300
1.706.000 15 255.900 4.552.000 278.200
3.407.000 30 1.022.100 7.959.000 1.300.300
9.088.000 40 3.635.200 17.047.000 4.935.500
Υπερβάλλον 42,5
(Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
2.100.000 0 0 2.100.000
746.000 5 37.300 2.846.000 37.300
1.706.000 15 255.900 4.552.000 293.200
3.407.000 30 1.022.100 7.959.000 1.315.300
9.088.000 40 3.635.200 17.047.000 4.950.000
Υπερβάλλον 42,5
4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:
– 30.000 δρχ., όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει.
– 35.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
– 70.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
– 80.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.

Οσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, τόσο αυξάνει κατά 10.000 δρχ. και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού των τέκνων.

Κλίμακα φορολογίας Εισοδήματος 2000
(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
2.300.000 0 0 2.300.000
410.000 5 20.500 2.710.000 20.500
1.625.000 15 243.750 4.335.000 264.250
3.245.000 30 973.500 7.580.000 1.237.750
8.655.000 40 3.462.000 16.235.000 4.699.750
Υπερβάλλον 42,5
(Β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
2.000.000 0 0 2.000.000 0
710.000 5 35.500 2.710.000 35.500
1.625.000 15 243.750 4.335.000 279.250
3.245.000 30 973.500 7.580.000 1.252.750
8.655.000 40 3.462.000 16.235.000 4.714.750
Υπερβάλλον 45,0
4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το
φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:
– 30.000 δρχ., όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει.
– 35.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
– 50.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
– 60.000 δρχ. για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.
– Οσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, τόσο αυξάνει
κατά 10.000 δρχ. και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί
του αριθμού των τέκνων.

ΠΗΓΗ WWW.GUS.GR

ΜΗ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ …

Απρίλιος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Σελίδες

Αρχείο

Μεταστοιχεία

Kατηγορίες

Ετικέτες

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Kατηγορίες