ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

(ΔΛΟΕΜ) ΔΙ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΔΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31124/29-7-02 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για λήψη του οικογενειακού επιδόματος (ΔΛΟΕΜ) δι’ αντιπροσώπου ή δια του Ταχυδρομείου.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, από την οποία ελήφθη το επίδομα παιδιών το προηγούμενο έτος, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (υπόδειγμα 1).

2. Βεβαίωση εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη (υπόδειγμα 2).

Στις περιπτώσεις οικοδόμων ή ημερομισθίων εργατών που δεν έχουν σταθερό εργοδότη, ώστε να προσκομίσουν τη βεβαίωση, προσκομίζονται τα ένσημα (φωτοτυπία) του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50).

3. Φωτοτυπία του οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας όπου φαίνεται η θεώρηση του ΙΚΑ για τα έτη 2007 και 2008 και τα προστατευόμενα μέλη.

4. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου κατάθεσής σας στην ΕΤΕ από όπου προκύπτει ο αριθμός λογαριασμού (για την περίπτωση αποφυγής λάθους στην τράπεζα).

5. Υπεύθυνη δήλωση με το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο (υπόδειγμα 3).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Εάν ο (η) σύζυγός σας ανήκει σε άλλο ταμείο ασφάλισης (ΤΕΒΕ,ΤΣΑ, Δημόσιο κ.λ.π.) απαιτείται φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
  • Εάν και ο (η) σύζυγος είναι δικαιούχος του επιδόματος απαιτείται κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα (υπόδειγμα 4).
  • Η ταχυδρόμηση ή κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στην Υπηρεσία θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου της επιδότησης έτους.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών ( άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ …………».

ΠΡΟΣ:

Τ.Υ. *–ΙΚΑ

Αριθμός Πρωτοκόλλου /Ημερομηνία συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

*οικείο υποκατάστημα ΟΑΕΔ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

Α.Μ. ΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Α.Φ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.Τ.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

Α.Μ. ΙΚΑ ή ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.Φ.Μ.

Δηλώνω ότι συντηρώ και διαμένουν μαζί μου στην Ελλάδα τα τέκνα:

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης)

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ.Κ.

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ο ΔΗΛΩΝ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο/Η υπογράφ……….

εκπρόσωπος της επιχείρησης ,

τηλ. βεβαιώνω ότι ο μισθωτός

εργάστηκε στην επιχείρησή μας

κατά την χρονική περίοδο έτους 2008 από έως

με την ειδικότητα

Ο πιο πάνω μισθωτός αμείβεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Νόμο ή άλλη διάταξη και λαμβάνει ή δεν λαμβάνει επίδομα παιδιών, ύψους

€ το μήνα.

Ημερομηνία:____/____/200__

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

( σφραγίδα – υπογραφή )


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 και 4 Ν. 1599/1986).

Προς:

Ο-Η (ονοματεπώνυμο):

Όνομα πατέρα: Όνομα συζύγου:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος κατοικίας: Οδός:

Αριθ.: Τ.Κ.:

Αριθ. δελτίου ταυτότητας:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Τα φωτοαντίγραφα που σας υποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατέχω.

2. Δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή μου κατάσταση σε σχέση με αυτή του έτους 200….

3. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση – δήλωση είναι αληθή.

4. Έχω την επιμέλεια των παιδιών (όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι).

5. Ο (Η) σύζυγός μου δεν έχει εισπράξει επίδομα παιδιών από τον ΟΑΕΔ (όταν και οι δύο γονείς υπάγονται στον ΟΑΕΔ).

6. Έχω την συντήρησή τους γιατί είναι ορφανά (παππούς, αδερφός κ.λ.π.).

7. Δεν δικαιούμαι και δεν λαμβάνω επίδομα παιδιών από τον εργοδότη μου, στον οποίο απασχολούμαι ως μεγαλύτερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

___/___/200_ _

Ο / Η δηλ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι παρακάτω υπογράφοντες :

Α).

Β).

Δηλώνουμε ότι συμφωνούμε να καταβληθεί ολόκληρο το επίδομα που δικαιούμαστε

από ΔΛΟΕΜ για τα παιδιά μας στον / στην σύζυγο

Οι Δηλούντες (υπογραφή):

Α).

Β).

Ημερομηνία:____/____/200___

ΜΗ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ …

Απρίλιος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Σελίδες

Αρχείο

Μεταστοιχεία

Kατηγορίες

Ετικέτες

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Kατηγορίες